Vedtægter for foreningen DOF Aalborg aftenskole

§ 1 Navn:

Foreningen "DOF Aalborg aftenskole” (Aal.aft.) har hjemsted i Aalborg kommune.


§ 2 Formål:

Aal.aft. har til formål aktivt at virke for folkeoplysningens fremme om kulturelle, sociale, økonomiske og samfundspolitiske forhold i henhold til Folkeoplysningsloven. Aalb.aft. vil med udgangspunkt i undervisning og aktiviteter øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder samt medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og evne til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Endvidere vil Aalb.aft. i henhold til Folkeoplysningsloven, gennemføre samfundsbetonet og helhedsorienteret oplysning i væsentlige emner, der har interesse for fællesskabet, og kan anvendes til samtalestof mellem mennesker. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredrags-virksomhed og debatskabende aktiviteter.


§ 3 Medlemmer:

Som medlem af Aalb.aft.kan optages interesserede, som kan tilslutte sig foreningens formål. Alle kursister ved Aalb.aft.'s kurser og aktiviteter, tilbydes medlemskab af foreningen i forbindelse med tilmelding.


§ 4 Generalforsamling:

Aalb.aft.'s årlige generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i januar kvartal. Alle medlemmer af Aalb.aft. kan deltage i generalforsamlingen.  Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst tre ugers varsel ved offentlig annoncering.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt 2/5 af bestyrelsen eller min.10 medlemmer fremsætter krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter at kravet er fremsat, og indkaldes med mindst 7 dages varsel ved offentlig annoncering. Af indkaldelsen skal fremgå begrundelse for og dagsordenpunkt(er) for den ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.


§ 5 Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af to stemmetællere.
 3. Beretninger:

Skolelederens beretning. (udgår, hvis der ikke er en ansat skoleleder). Foreningens beretning.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 2. Fastsættelse af medlemskontingent.
 3. Indkomne forslag.
 4. Valg:
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  2. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen.
  3. Valg af revisor.
  4. Valg af revisorsuppleant.
 5. Eventuelt.

Der udarbejdes beslutningsreferat af generalforsamlingen, hvoraf kopi skal indsendes til kommunen. Referatet udsendes til de under pkt. 7 nævnte/valgte medlemmer samt gøres tilgængelig for de øvrige medlemmer på foreningens netside.


§ 6 Forslag:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage forud for generalforsamlingen. Vedrørende forslag om vedtægtsændringer henvises til § 17.


§ 7 Afstemningsmetode:

På generalforsamlingen foretages alle afstemninger ved håndsoprækning, medmindre de fremmødte beslutter andet. Afgørelser vedtages med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed gentages afstemningen skriftligt. Ved fornyet stemmelighed, følges formandens indstilling.


§ 8 Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen:

Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst fjorten dages varsel ved offentlig opslag/annoncering.

Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager uanset om denne er medlem af foreningen eller ikke for hvem der er betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson.

Der vælges én repræsentant og én suppleant.

Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget og udtræder umiddelbart efter det følgende års valgmøde.

Såfremt ingen deltagere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, bortfalder deltagerrepræsentationen i bestyrelsen.

§9 Bestyrelsen:

Aalb.aft. ledes af en bestyrelse på et ulige antal medlemmer 5 eller 7 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer og kursister.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år med 2 eller 4 lige årstal og 3 på ulige årstal. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig med minimum formand, næstformand og kasserer.

Det tilstræbes, at formand og kasserer ikke er på valg samme år.


§ 10 Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøde afholdes minimum 3 gange årligt. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder.

Såfremt tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom, skal formanden indkalde til ekstra-
ordinært bestyrelsesmøde. Afgørelser træffes med almindeligt flertal og er gyldige, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet.

Bestyrelsessuppleant(er) kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøder, der omdeles til bestyrelsen, suppleanter og skoleleder. Skoleleder deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.


§ 11 Bestyrelsens opgaver:

 • At ansætte og afskedige skolelederen.
 • At udarbejde foreningens regnskab. (kassereren i samarbejde med skolelederen.)
 • At vedtage foreningens budget og økonomiske ramme, inden kalenderårets begyndelse.
 • At fastlægge foreningens program.


§ 12 Daglig ledelse:

Skolelederfunktionen kan varetages af 1-2 bestyrelsesmedlemmer, hvis dette ønskes. Skolelederen varetager den daglige ledelse, efter bestyrelsens anvisninger. Skolelederen og bestyrelsen har ansvaret for, at foreningens virke i enhver henseende finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunale retningslinjer. Skolelederen deltager i og fremlægger beretning ved generalforsamling, og deltager ligeledes på bestyrelsesmøder. Skolelederen udarbejder i samarbejde med bestyrelsen Aalb.aft.'s kursusprogram.


§ 13 Økonomi:

Aalb.aft.'s indtægter fremskaffes gennem deltagerbetaling efter de i folkeoplysningsloven nærmere fastsatte regler, samt ved afholdelse af kurser og arrangementer i øvrigt. Der ansøges om tilskudsmidler fra kommunen jf. folkeoplysningsloven og de kommunale retningslinjer herfor. Aalb.aft. hæfter alene økonomisk ved sin formue. Bestyrelsen og skolelederen hæfter kun for tilbagebetaling af modtaget tilskud såfremt dette er opnået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan betegnes som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer og skoleleder hæfter i øvrigt ikke personligt for Aalb.aft.'s tilskud efter loven.

Medlemmer af Aalb.aft. betaler et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.


§ 14 Regnskab:

Regnskabsåret er kalenderåret. Der udarbejdes et regnskab for Aalb.aft.'s virksomhed. Dette udarbejdes af kassereren i samarbejde med skolelederen, og fremlægges på generalforsamlingen.

Der udarbejdes en indberetning til kommunen jf. dennes retningslinjer. Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.


§ 15 Revision:

Den på generalforsamlingen valgte revisor reviderer årsregnskabet. Revisionen gennemføres i henhold til kommunens retningslinjer herfor. Revisor påtegner regnskabet samt indberetningen til kommunen.


§ 16 Tegningsregler:

Aalb.aft. tegnes af formanden og kassereren i forening. Er en af disse eller begge forhindret, erstattes de af næstformanden og et bestyrelsesmedlem.


§ 17 Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen eller ved en ekstraordinær generalforsamling, hvis formål er ændring af vedtægterne. Ændringsforslag skal være tilgængelige for medlemmerne forud for generalforsamlingen og optaget på dagsordenen. Vedtægtsændringer fordrer 2/3 af de tilstedeværende medlemmers tilslutning


§ 18 Opløsning:

I tilfælde af Aalb.aft. opløsning kapitaliseres aktiver, materialer og andre værdier.

De kapitaliserede midler tilføres en organisation / forening i lokalområdet efter bestyrelsens indstilling til generalforsamlingens vedtagelse.

Opløsning kan kun ske med tilslutning af 2/3 af samtlige stemmer på en ordinær generalforsamling eller ved simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Revideret efter vedtagelse på generalforsamling den 29. marts 2016.